Tuesday 21 May 2019 02:55:32 AM CEST

Terms and Conditions

Artikel 1. Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Retrominded hierna te noemen: “Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
1.3.Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
1.4.De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze
bepalingen.
1.7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden
geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene
voorwaarden.
1.8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

2.1.Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of
de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2.Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3.De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder
begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst
komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders
aangeeft.
2.5.Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes
gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

3.1 Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

Algemeen

Deze website is samengesteld door Retrominded

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker, bezoeker of klant die gebruik maakt van de website www.retrominded.com, dan wel van de aangeboden diensten van Retrominded. Iedere gebruiker, bezoeker of klant geeft aan, door gebruik te maken van die diensten of door het bekijken van opgevraagde informatie, kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

Toegestaan gebruik

Het is niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.
Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • a. Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Retrominded en/of derden
  • b. Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal beschikbaar op deze website
  • c. Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website
  • Het is u slechts toegestaan om een kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik.

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Retrominded, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Aankopen kunnen binnen 7 dagen na ontvangst worden geretourneerd indien u niet tevreden bent met uw aankoop. Neemt u dan wel van tevoren even contact op. De items moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als ze ontvangen zijn. Na ontvangst zullen wij de aankoopprijs terugstorten. Verzendkosten worden niet vergoed.

 

 

 

Emiel Monnink's favorite galleries:

© 2019 Emiel Monnink - The Netherlands Website by VuurVink IT

Mobile version Creative Commons License Disclaimer Order and Shipping Information Terms